STV AI


GDPR v STV AI


GDPR l g?

GDPR l vi?t t?t c?a Quy d?nh b?o v? d? li?u chung. M?t lu?t m?i du?c EU thi hnh d? b?o v? d? li?u c nhn c?a ngu?i dng cu?i. Lu?t ny th?c thi m?t s? kha c?nh c?a b?o m?t d? li?u. ? dy chng ti mu?n dua ra m?t hu?ng d?n v? cch chng ti b?o v? d? li?u c?a b?n, trch nhi?m c?a chng ti l g v trch nhi?m c?a b?n l g. Chng ti th?c s? khuyn b?n nn d?c t?t c? ti li?u c?a chng ti ho?c bi vi?t khc v? GDPR v dua ra quy?t d?nh xem b?n c mu?n s? d?ng ?ng d?ng c?a chng ti hay khng. Chng ti khng ch?u trch nhi?m cho b?t k? so su?t ho?c l?i v? b?o v? d? li?u v? pha b?n ho?c b?t k? bn th? ba no. Dnh th?i gian c?a b?n d? d?c ti li?u v hnh d?ng khn ngoan, gi? an ton.

 

?nh nghia d? li?u c nhn:

B?t k? d? li?u no thu?c s? h?u c?a m?t c nhn l d? li?u c nhn c?a ngu?i d. c th? l tn, hnh ?nh, d?a ch? email, d?a ch? v?t l, bi dang trn phuong ti?n truy?n thng x h?i, d?a di?m, d?a ch? IP my tnh, vv Quy?n s? h?u d? li?u c nhn c?a ngu?i dng l tuy?t d?i. i?u d c nghia l b?t c? noi no v tuy nhin d? li?u du?c luu n ch? thu?c v? ngu?i dng. Ngu?i thu th?p d? li?u ho?c ngu?i dng d? li?u (facebook, youtube) khng th? hi?n th?, luu, chia s? ho?c th?c hi?n b?t k? ho?t d?ng no khc v?i d? li?u c nhn c?a ngu?i dng m khng c s? cho php r rng ho?c ?n c?a ngu?i dng. N?u ngu?i dng cho php s? d?ng d? li?u c?a mnh v? lo?i hnh d?ng c? th? (luu tr? d? li?u, xem d? li?u, v.v.) th qu?n tr? vin c?a ?ng d?ng c th? s? d?ng n. ? hnh dung di?u ny xem xt m?t tnh hu?ng gi? d?nh. B?n dang m?t tr?ng thi trn phuong ti?n truy?n thng x h?i. ? dy b?n d cho php ng?m d? hi?n th? bi dang cho cc lin h? cng khai ho?c ring tu c?a b?n. Qu?n tr? vin ?ng d?ng khng ch?u trch nhi?m cho b?t k? bnh lu?n l?m d?ng no d?i v?i bi dang c?a b?n du?c th?c hi?n b?i cc lin h? c?a b?n. i?u ny c nghia l n?u b?n cng khai d? li?u c?a mnh th d l trch nhi?m c?a b?n. Nhung qu?n tr? vin ?ng d?ng ch?u trch nhi?m cho b?t k? chia s? d? li?u v?i bn th? ba. N?u b?t k? d? li?u no du?c chia s?, n ph?i du?c ni r rng tru?c. V v?y, chng ti th?y cch t?i ln v hi?n th? d? li?u ph? thu?c vo c? qu?n tr? vin ?ng d?ng v ngu?i dng. Thng tin chi ti?t b?n s? nh?n du?c khi d?c ti li?u d?y d?.

 

Trch nhi?m c?a nh pht tri?n:

Vi?c b?o v? d? li?u c nhn c?a ngu?i dng ? ph?n cu?i ?ng d?ng l trch nhi?m c?a nh pht tri?n. Nh pht tri?n ch?u trch nhi?m v? cch d? li?u ngu?i dng (tn, s? di?n tho?i email, v.v.) v thng tin khc (nhu nh?t k tuong tc c?a ngu?i dng v?i ?ng d?ng) du?c luu tr? trn co s? d? li?u v my ch?. Chng ti s? m t? chi ti?t cch d? li?u b?n g?i tr?c ti?p (tn, email, v.v.) v gin ti?p (tn trnh duy?t, IP my tnh, v.v.) du?c luu trn co s? d? li?u v my ch?. M?t khi b?t k? d? li?u no du?c t?i ln my ch?, vi?c b?o m?t d? li?u ph? thu?c vo b?o m?t c?a my ch? v di khi l qu?n tr? vin c?a ?ng d?ng. Ngu?i dng s? du?c thng bo v? t?t c? vi?c luu d? li?u t?m th?i (cookie v phin) v vinh vi?n (luu d? li?u vo co s? d? li?u). Ngu?i dng s? c ty ch?n xa t?t c? d? li?u c nhn c?a mnh vinh vi?n sau khi xa ti kho?n ho?c h?y d?ch v?. Chng ti d?m b?o v?i b?n r?ng chng ti khng luu gi? nh?t k ho?t d?ng c?a ngu?i dng v b?t k? c?a h?u no khc d? trch xu?t d? li?u ngu?i dng. i khi, nh pht tri?n c?n c quy?n truy c?p cpanel v thng tin xc th?c khc c?a qu?n tr? vin ?ng d?ng d? h? tr? v duy tr ?ng d?ng trong th?i gian ng?n tru?c khi ?ng d?ng hon ton tr?c tuy?n. Chng ti th?c s? khuyn qu?n tr? vin ?ng d?ng thay d?i cc thng tin ny sau khi hon thnh cng vi?c. Nh pht tri?n khng th? ch?u trch nhi?m cho b?t k? r r? thng tin xc th?c trn m?t d?t ny. Nh pht tri?n cung khng th? ch?u trch nhi?m cho b?t k? tr?c tr?c b?o m?t b?t d?c di no trn ?ng d?ng. R?t cu?c, d? li?u du?c chia s? tr?c tuy?n lun c nguy co b? r r?. V v?y, chng ti khuyn b?n khng nn chia s? b?t k? d? li?u no c th? lm t?n h?i d?n b?t k? c nhn no khc. i khi nh pht tri?n c?n truy c?p cpanel v thng tin xc th?c khc c?a qu?n tr? vin ?ng d?ng d? h? tr? v duy tr ?ng d?ng trong th?i gian ng?n tru?c khi ?ng d?ng hon ton tr?c tuy?n. Chng ti th?c s? khuyn qu?n tr? vin ?ng d?ng thay d?i cc thng tin ny sau khi hon thnh cng vi?c. Nh pht tri?n khng th? ch?u trch nhi?m cho b?t k? r r? thng tin xc th?c trn m?t d?t ny. Nh pht tri?n cung khng th? ch?u trch nhi?m cho b?t k? tr?c tr?c b?o m?t b?t d?c di no trn ?ng d?ng. R?t cu?c, d? li?u du?c chia s? tr?c tuy?n lun c nguy co b? r r?. V v?y, chng ti khuyn b?n khng nn chia s? b?t k? d? li?u no c th? lm t?n h?i d?n b?t k? c nhn no khc. i khi, nh pht tri?n c?n c quy?n truy c?p cpanel v thng tin xc th?c khc c?a qu?n tr? vin ?ng d?ng d? h? tr? v duy tr ?ng d?ng trong th?i gian ng?n tru?c khi ?ng d?ng hon ton tr?c tuy?n. Chng ti th?c s? khuyn qu?n tr? vin ?ng d?ng thay d?i cc thng tin ny sau khi hon thnh cng vi?c. Nh pht tri?n khng th? ch?u trch nhi?m cho b?t k? r r? thng tin xc th?c trn m?t d?t ny. Nh pht tri?n cung khng th? ch?u trch nhi?m cho b?t k? tr?c tr?c b?o m?t b?t d?c di no trn ?ng d?ng. R?t cu?c, d? li?u du?c chia s? tr?c tuy?n lun c nguy co b? r r?. V v?y, chng ti khuyn b?n khng nn chia s? b?t k? d? li?u no c th? lm t?n h?i d?n b?t k? c nhn no khc. Nh pht tri?n cung khng th? ch?u trch nhi?m cho b?t k? tr?c tr?c b?o m?t b?t d?c di no trn ?ng d?ng. R?t cu?c, d? li?u du?c chia s? tr?c tuy?n lun c nguy co b? r r?. V v?y, chng ti khuyn b?n khng nn chia s? b?t k? d? li?u no c th? lm t?n h?i d?n b?t k? c nhn no khc. Nh pht tri?n cung khng th? ch?u trch nhi?m cho b?t k? tr?c tr?c b?o m?t b?t d?c di no trn ?ng d?ng. R?t cu?c, d? li?u du?c chia s? tr?c tuy?n lun c nguy co b? r r?. V v?y, chng ti khuyn b?n khng nn chia s? b?t k? d? li?u no c th? lm t?n h?i d?n b?t k? c nhn no khc.

 

Trch nhi?m c?a Qu?n tr? vin ?ng d?ng:

Qu?n tr? vin ?ng d?ng d truy c?p khng h?n ch? d? li?u c nhn c?a ngu?i dng. Qu?n tr? vin c th? truy c?p vo co s? d? li?u, nh?t k my ch? v b?t k? thng tin no khc v? kh? nang c?a qu?n tr? vin. Qu?n tr? vin ?ng d?ng c th? xem v sao chp d? li?u du?c luu trn co s? d? li?u v my ch?. Qu?n tr? vin ?ng d?ng c th? chia s? d? li?u c nhn c?a ngu?i dng cho bn th? ba. Lm th? no d? li?u c?a ngu?i dng du?c s? d?ng ph?i du?c qu?n tr? vin ?ng d?ng cng b? r rng tru?c khi dang k ngu?i dng. Qu?n tr? vin khng nn cho php b?t k? ai trch xu?t d? li?u m?t cch cng khai ho?c du?i s? ng?y trang c?a kh?o st, di?n vo bi?u m?u ho?c b?t k? phuong ti?n no khc. Cc qu?n tr? vin ?ng d?ng du?c hu?ng h?u h?t cc d?c quy?n trn ?ng d?ng. V v?y, qu?n tr? vin c trch nhi?m cao nh?t trong vi?c b?o m?t d? li?u c nhn c?a ngu?i dng.

 

Trch nhi?m c?a ngu?i dng:

T?t c? ph? thu?c vo ngu?i dng. N?u ngu?i dng khng g?i d? li?u th s? khng c vi ph?m d? li?u. Nhung dy khng ph?i l m?t l?a ch?n. Uu tin hng d?u c?a ngu?i dng l d?c t?t c? ti li?u t? c? nh pht tri?n ?ng d?ng v qu?n tr? vin ?ng d?ng sau d g?i d? li?u. Gi? an ton thng tin xc th?c c?a ngu?i dng l trch nhi?m c?a ngu?i dng. M?t kh?u v tn ngu?i dng c th? du?c m ha trn co s? d? li?u nhung m?t t? trong t? di?n ho?c m?t kh?u qu d? don d?i v?i m?t ngu?i dng c? th? c th? d? dng truy c?p vo ti kho?n c?a ngu?i dng cho tin t?c. Thay d?i thng tin xc th?c c?a b?n v? b?t k? ho?t d?ng dng ng? no b?i ngu?i khng du?c ?y quy?n ho?c trong tru?ng h?p b?n chia s? thng tin c?a mnh cho ngu?i khc v m?t s? l do khng th? trnh kh?i. Lun suy nghi tru?c khi n?p.  

 

Hnh d?ng c?a chng ti v? GDPR:

  • Thu th?p cng t d? li?u cng t?t. Ni cho ngu?i dng c?n thi?t ho?c thu th?p d? li?u c? th?.
  • Th?c thi https
  • Ph h?y t?t c? cc phin v cookie sau khi dang xu?t.
  • Khng theo di ho?t d?ng c?a ngu?i dng cho m?c dch thuong m?i.
  • Ni cho ngu?i dng v? b?t k? nh?t k no luu ip my tnh v v? tr.
  • i?u kho?n v di?u ki?n r rng.
  • Thng bo cho ngu?i dng v? b?t k? chia s? d? li?u v?i cc bn th? ba.
  • T?o chnh sch r rng v? vi ph?m d? li?u.
  • Xa d? li?u v? h?y dang k ho?c xa ti kho?n.
  • V l? h?ng web.

 

 

Cc tnh nang GDPR du?c h? tr?:

Adios, ?ng d?ng: Khi b?n h?y dang k ho?c xa ti kho?n, chng ti cung c?p cho b?n ty ch?n xa t?t c? d? li?u hi?n c ho?c lin quan d?n ti kho?n c?a b?n. Luu r?ng, hnh d?ng ny l khng th? d?o ngu?c. Kho?nh kh?c b?n ni c d? xa t?t c? d? li?u c?a b?n s? b? xa kh?i co s? d? li?u v my ch? mi mi. B?n c th? sao luu d? li?u tru?c khi xa trong tru?ng h?p dang k l?i ho?c dang k l?i.

 

B?o m?t l quy?n c?a ti: Chng ti m ha h?u h?t d? li?u c nhn c?a b?n trn co s? d? li?u. N?u c b?t k? di?u x?u no x?y ra (vi ph?m d? li?u) th tin t?c s? nh?n du?c m ha bam ch? khng ph?i c nhn c?a b?n trn van b?n thu?n ty. V v?y, b m?t c?a b?n s? cn nguyn v?n ngay c? trong tru?ng h?p vi ph?m d? li?u. Luu r?ng, m?t s? d? li?u khng th? du?c m ha b?i v chng ti c?n hi?n th? n khi dang nh?p vo ti kho?n (nhu tn ngu?i dng). Chng ti s? ?n t?t c? d? li?u c nhn c?a b?n cng nhi?u cng t?t.

 

Khng luu cookie v phin: Chng ti s? cung c?p ty ch?n d? luu ho?c khng luu cookie v phin. Ngay c? khi b?n luu cookie v phin ny, chng s? b? h?y sau khi dang xu?t. Chng ti th?c s? khuyn b?n khng nn luu thng tin xc th?c trong trnh duy?t. Vui lng ghi nh? thng tin dang nh?p c?a b?n ho?c s? d?ng cc cng c? nhu Lastpass d? qu?n l thng tin dang nh?p c?a b?n.

 

Ph h?y d?u chn: Chng ti khng luu ho?c theo di b?t k? ho?t d?ng no c?a b?n cho b?t k? m?c dch thuong m?i no. Chng ti ch? c th? luu tr? th?i gian dang nh?p ho?c IP c?a b?n cho m?c dch b?o m?t. Khi b?n xa ti kho?n c?a mnh, m?i ph?n d? li?u c?a b?n s? b? xa kh?i my ch?.

 

K? thu?t x h?i r?t t?: Chng ti khng ghi l?i b?t k? ho?t d?ng c nhn no c?a b?n trn ?ng d?ng. Ghi l?i ho?t d?ng c nhn c?a ngu?i dng, phn tch n v c? g?ng bn m?t s?n ph?m ho?c thc d?y ngu?i dng theo du?i m?t suy nghi nh?t d?nh khi d? li?u du?c phn tch dang tr? thnh m?t sai l?m. Chng ti khng lm nh?ng di?u nhu v?y.

 

Thng bo cho ti: Nh?n thng bo v? t?t c? ho?t d?ng c?a b?n lin quan d?n ti kho?n c?a b?n (t?o ti kho?n, thay d?i m?t kh?u) qua email. Chng ti khuyn b?n nn thay d?i thng tin xc th?c n?u c b?t k? di?u g b?t thu?ng x?y ra.

 

Thng bo c?p nh?t chnh sch: B?n s? nh?n du?c thng bo v? b?t k? chnh sch b?o m?t ho?c c?p nh?t t? ch?i trch nhi?m no. ?c email c?a b?n v? v?n d? ny v quy?t d?nh hnh d?ng c?a b?n. Hy tham kh?o ki?n ​​v? v?n d? ny.

 

K?t n?i m khng ph?i lo l?ng: Chng ti d thi hnh HTTPS ? m?i noi. D? li?u dnh hoi l khng th? trong tru?ng h?p ny. Th?m ch c th?, trnh thm thnh s? nh?n du?c m ha bam. V v?y, c?m th?y an ton d? s? d?ng ?ng d?ng c?a chng ti.

 

Khng thu th?p d? li?u: Chng ti khng thu th?p b?t k? d? li?u no c?a ngu?i dng. Khng c c?a h?u, Khng c ty ch?n ?n d? thu th?p d? li?u. Khi ?ng d?ng du?c t?i ln my ch?, chng ti khng th? vo ?ng d?ng m khng c m?t kh?u qu?n tr? vin ?ng d?ng. V v?y, d?ng lo l?ng v? b?t k? r r? d? li?u ?n.

 

Chnh sch vi ph?m d? li?u: Chng ti th?c hi?n t?t c? b?o m?t d? luu tr? d? li?u c?a b?n m?t cch c?n th?n trn co s? d? li?u (m ha d? li?u, MySQLi, ngan ch?n tim SQL, ki?m tra d?u vo, v.v.). Nhung chng ti khng ch?u b?t k? trch nhi?m no v? vi?c vi ph?m d? li?u t? my ch?. B?i v ton b? trch nhi?m c?a qu?n tr? vin ?ng d?ng v qu?n tr? vin my ch? d? b?o m?t d? li?u c?a b?n kh?i vi ph?m. B?t k? m?t kh?u y?u ho?c qu d? don c?a qu?n tr? vin ?ng d?ng ho?c qu?n tr? vin my ch? d?u c th? lm t?n h?i co s? d? li?u. B?t k? l?i c? h?u no trn c?u hnh co s? d? li?u d?u c th? cung c?p co s? d? li?u (l?i b?o m?t MongoDB). B?t k? l? h?ng b?o m?t trn my ch? c th? d?n d?n r r? d? li?u. Vui lng lin h? v?i qu?n tr? vin ?ng d?ng c?a b?n v? v?n d? ny.

 

 

Vi?c g?i tin nh?n hng lo?t d?n khch hng ti?m nang c?a Facebook c s? d?ng h? th?ng tun th? GDPR c?a chng ti khng?

 C, g?i tin nh?n hng lo?t b?ng h? th?ng c?a chng ti l tun th? GDPR. B?i v m?i ngu?i CH?N vo trang Facebook c?a chng ti b?ng cch b?t d?u cu?c tr chuy?n trn messenger v chng ti c th? ch?ng minh di?u d. H? tr? thnh ngu?i d?n d?u c?a chng ti m?t cch h?p l?. T?t c? tin nh?n chng ti d g?i ph?i c lin k?t h?y dang k (chng ti d c tnh nang ny) ho?c theo cch khc d? m?i ngu?i c th? h?y dang k b?t c? lc no.